Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Piszu

Komenda Powiatowa Policji w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Piszu - http://pisz.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.09.2020

Strona internetowa http://pisz.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niekompatybilność – nazwa, rola, wartość – 5 przypadków

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona http://pisz.policja.gov.pl/o17  spełnia wymagania w 98,45 %.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 73 542 95 , e-mail: stanislaw.samul@pisz.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 73 542 29, e-mail: anna.szypczynska@pisz.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Piszu

ul. Armii Krajowej 1

12-200 Pisz

tel. 47 73 542 00

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Piszu możliwy jest od ulicy Armii Krajowej. Siedziba oznaczona jest logo z napisem 'POLICJA" umieszczonym po prawej stronie budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, od frontu.  Przy schodach do wejścia głównego po prawej, na  środku i po lewej stronie znajdują się poręcze. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. W holu głównym, na wprost wejścia, znajduje się punkt kontroli dostępu. Pracownicy punktu kontroli dostępu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu kontroli dostępu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest zakodowanymi drzwiami, przez które swobodnie może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy. W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu uruchomiony został terminal CISCO Webex DX 80 służący do komunikacji z osobami głuchoniemymi za pośrednictwem języka migowego.   

Toaleta dla interesantów znajduje się na holu po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/19093,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Piszu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z nadkom. Anną Szypczyńską, tel. 47 73 542 29, anna.szypczynska@pisz.ol.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KPP w Piszu asp. szt. Piotr Jabłoński , tel. 47 73 54 252 , e-mail: piotr.jablonski@pisz.ol.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 11.12.2020
Data modyfikacji : 18.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szypczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Szypczyńska
do góry